METSÄ 2025 – VÄLITARKISTUS 2007

Metsä 2025 – Uuteen metsäohjelmaan – välitarkistus

Joensuun yliopistossa laadittiin vuonna 1998 muistio “Metsä 2025 – Uuteen metsäohjelmaan“, eräänlainen pohjapaperi jo vuonna 1985 valmistuneen Metsä 2000 – ohjelman jatkosuunnitteluun. Muistion pyysi eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Kalli.


Metsä 2025 muistiossa esitettiin joukko vuoteen 2025 ulottuvia metsän kasvuun, metsien hoitoon ja metsäteollisuuteen liittyviä ennusteita ja tavoitteita. Seuraavassa on välitarkistus, miten ennusteet ja asetetut tavoitteet ovat toteutumassa. Tiedot perustuvat Metsätilastolliseen vuosikirjaan 2006 (Metla).

15puustonkasvu.jpg

Suomen metsien vuosikasvu, tavoite (vihreä) ja toteuma (punainen)

Suomen metsien tilastoiden vuosikasvun tason arviota on jouduttu taas nostamaan, ylöspäin kuten lähes jokaisen metsälaskennan kierroksen jälkeen. Vuonna 2005 kasvun taso on 97 miljoonaa kuutiota vuodessa, kun Metsä 2025 ohjelmassa asetettu tavoite samalle vuodelle oli vain 82 miljoonaa kuutiota. Vuonna 1998 kasvun taso oli 75 miljoonaa kuutiota vuodessa.

15taimikonhoito.jpg Taimikonhoito.

Taimikonhoito on tasaantunut 2000-luvun alkupuolella tasolle 220,000 hehtaaria vuodessa. Tavoitteesta ollaan jäljessä 100,000 hehtaaria. Se näkyy tulevaisuudessa tukkipuun kasvun viivästymänä.

15lannoitus.jpg Lannoitus.

Metsä 2025 ohjelma ehdotti lannoituksen palauttamista talousmetsien hoitoon. Tavoite ei ole toteutumassa.

15pystykarsinta.jpg Pystykarsinta.

Tulevaisuuden sahateollisuuden riittävän oksattoman männyn raaka-aineen turvaamiseksi Metsä 2025 ohjelma ehdotti pystykarsinnan nostamiseksi kaksinkertaiseksi noin vuonna 1990 saavutetulta tasolta. Pystykarsinnan suunta on kuitenkin pikemminkin alaspäin. Sahateollisuuden tulevaisuuden edellytyksiin ei ainakaan tämän kehityksen perusteella kiinnitetä huomiota.

15kunnostusojitus.jpg Kunnostusojitus.

Onnistuneiden metsäojitusalueiden kunnostusojitus on kannattavimpia metsänhoidon toimia. Vuotuiset kunnostusojitukset ovat kuitenkin jääneet tasolle 75,000 hehtaaria vuodessa, kun tavoite nousee pian 200,000 hehtaariin. Talousmetsien paluusoistuminen lienee jo käynnissä maassamme.

lainoitus.jpg Metsänhoidon lainoitus.

Metsä 2025 ehdotti lainoituksen palauttamista metsänhoidon rahoitukseen, keskimäärin samalla tasolla siitä, mikä maassamme oli 1970-luvun metsänhoidon kaudella. Tavoite ei ole totetumassa, sillä metsänhoidon lainoitus on päinvastoin poistumassa maamme metsätaloudesta.

markkinahakkuut.jpg Markkinahakkuut.

Metsä 2025 esitti markkinahakkuille tavoitteeksi, että ne nousisivat metsien jo 1998 ennustetun hyvän kasvun mukaisesti miljoonalla kuutiolla vuodessa. Kotimaiset markkinahakkuut eivät ole kuitenkaan nousussa, ehkä lisääntyneen puuntuonnin vuoksi.

sahatavara.jpg Sahatavaran tuotanto.

Sahatavaran osalta Metsä 2025 asetti tuotannon tavoitteeksi tasaisen nousun tasolle 20 miljoonaa kuutiota vuodessa. Tuotanto on ollut nousussa. Vuonna 2005 oli metsäteollisuuden häiriövuosi, eikä silloinen notkahdus liene pitkälla ajanjaksolla metkitsevä.
selluntuotanto.jpg Sellun tuotanto.

Myös sellun tuotanto on nousussa, häiriövuotta 2005 lukuunottamatta. Etenkin sellun tuotannon osalta on tosin huomattava, että maahamme on tuotu viime vuosina merkittävät määrät tuontipuuta lähinnä Venäjältä.

metsahake.jpg Metsähakkeen tuotanto.

Metsähakkeen tuotanto on nousussa Metsä 2025 tavoitteen mukaisesti.

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>